Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kurzov organizovaných PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o.

  1. Základné informácie

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky kurzov („VOP“) sa vzťahujú na kurzy plávania pre deti, dospelých a rodičov s deťmi alebo ak je tak určené aj na iné podujatia plaveckého charakteru („kurz“) organizované PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o. so sídlom Muškátová 5982/8A, 903 01 Senec, IČO: 55789340, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 173087/B („PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o.“).

1.2. Cieľom kurzov je vytvorenie podmienok a zabezpečenie vedenia kurzu odborne spôsobilou osobou („inštruktor“), aby si účastníci kurzu mohli osvojiť základy plaveckej techniky, prípadne (podľa okolností) rozvíjať a zdokonaľovať svoju plaveckú techniku. PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o. negarantuje, že každý účastník kurzu po jeho absolvovaní dosiahne určitú výkonnostnú úroveň, ktorú by účastník mohol očakávať.

1.3. Zmluva medzi PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o. a účastníkom kurzu vzniká okamihom, kedy sa účastník spôsobom podľa časti 2 týchto VOP záväzne prihlási na kurz. Od tohto okamihu sa PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o., za podmienok uvedených v týchto VOP, zaväzuje umožniť účastníkovi kurzu účasť na ním zvolenom kurze a zabezpečiť odborné vedenie kurzu a účastník sa zaväzuje zaplatiť PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o.  poplatok za kurz vo výške a spôsobom podľa časti 3 týchto VOP a postupovať podľa týchto VOP a pri vedení kurzu sa riadiť pokynmi PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o..

1.4. Pre účely týchto VOP sa pojmom „účastník“ alebo „Vami“ rozumie, podľa okolností, (i) účastník kurzu, ak ide o osobu plne spôsobilú na právne úkony, (ii) dieťa, ktoré sa účastní kurzu a jeho zákonný zástupca v ostatných prípadoch.

  1. Prihlasovanie na plavecký kurz a úhrada za plavecký kurz

2.1. Aktuálna ponuka kurzov a informácie o nich sú dostupné na www.babyshark.sk. Vo všeobecnosti sa kurzy rozdeľujú na:

2.1.1. mesačný kurz (4 lekcie)
2.1.3. individuálna hodina (1 lekcia, max 2 deti)
2.1.4. individuálna hodina (1 lekcia - rezervácia celého bazéna pre 1 dieťa)

2.2. Záujemca o kurz si môže z ponuky kurzov vybrať ktorýkoľvek kurz. PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o.. vyzýva záujemcov o kurzy, aby výber kurzu prispôsobili svojim schopnostiam a schopnostiam svojich detí, a predovšetkým, aby pri výbere kurzu dôkladne zvážili svoj zdravotný stav. Kurzy organizované PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o. vyžadujú primeranú mieru fyzickej zdatnosti (podľa druhu zvoleného kurzu). Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali popis kurzu a informáciu, pre koho je daný kurz určený. Záväzným prihlásením sa na kurz, účastník potvrdzuje, že mu je známy jeho zdravotný stav a tento považuje za vhodný pre účasť na zvolenom kurze a zároveň, že mu nie sú známe iné skutočnosti, ktoré by obmedzovali alebo mohli účastníkov obmedzovať v účasti na kurze, či vykonávaní fyzickej činnosti vo vodnom prostredí.

2.3. Ak PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o.., resp. inštruktor daného kurzu, zistí, že ste si zvolili kurz, ktorý nezodpovedá Vašim schopnostiam a danostiam alebo zdravotnému stavu, PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o. si vyhradzuje právo preradiť Vás na iný, pre Vás vhodný, kurz alebo ak s preradením nebudete súhlasiť ukončiť Vašu účasť na danom kurze; storno podmienky podľa týchto VOP tým nie sú dotknuté.

2.4 V bazéne rodič zodpovedá za bezpečnosť a ochranu života a zdravia svojho dieťaťa.

2.5 Na nový kurz je možné prihlásiť sa predovšetkým vyplnením prihlášky cez online rezervačný systém: http://babyshark.sk/.

2.6. Pri vyplnení prihlášky postupujte podľa pokynov v rezervačnom systéme. Pred odoslaním prihlášky na kurz sa oboznámte s týmito VOP a na znak Vášho súhlasu s nimi zaškrtnite príslušné políčko na to určené. Odoslaním sa Vaša prihláška stáva záväznou.

2.7. Ak rezervačný systém neponúka žiadne voľné miesta na už prebiehajúcich kurzoch, prihlásenie nie je možné.

  1. Poplatok za kurz. Storno podmienky.

3.1. Aktuálny cenník jednotlivých kurzov vponuke PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o. je dostupný na www.babyshark.sk; cenu jednotlivých kurzov zistíte tiež prostredníctvom vyššie uvedeného rezervačného systému. Poplatok za kurz zahŕňa vstup do umelého kúpaliska (bazéna) a prislúchajúcich priestorov, odborné vedenie kurzu ako aj zapožičanie pomôcok určených na výučbu počas kurzov.

3.2. Okamihom odoslania záväznej prihlášky sa účastník zaväzuje zaplatiť PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o.  cenu ním zvoleného kurzu. Po záväznom prihlásení Vám bude vygenerovaná faktúra na úhradu poplatku za kurz s uvedením platobných údajov a čísla účtu, na ktoré je poplatok za kurz potrebné zaplatiť. Rodič je povinný uhradiť cenu za kurz do troch dní od prihlásenia do kurzu, inak systém dieťa aický vyčlení z kurzu. Cenu kurzu rodič uhrádza bezhotovostne na číslo účtu SK12 0200 0000 0048 9113 6558, do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa a variabilný symbol Vám systém aicky vygeneruje po prihlásení sa do kurzu (príde Vám email). Ak systém nebude evidovať na tretí deň od prihlásenia sa do kurzu platbu, systém klienta aický vyradí z kurzu a jeho miesto bude opäť voľné na prihlásenie

3.3. Až okamihom úhrady poplatku za kurz máte právo účasti na Vami zvolenom kurze. PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o. má právo neumožniť účasť na kurze, resp. vyučovacej hodine kurzu, účastníkovi, ktorý riadne neuhradil pred začatím kurzu, resp. danej vyučovacej hodiny kurzu, poplatok za kurz.

3.4. Účastník sa po zaplatení kurzu záväzne prihlasuje na nim zvolený kurz, bez možnosti návratu finančných prostriedkov.

3.5. Ak neumožňuje účastníkovi jeho zdravotný stav, prípadne zdravotný stav dieťaťa účasť na kurze, v takom prípade je účastník povinný písomne (vrátane e-mailu) oznámiť vážnosť zdravotého stavu spoločnosti PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o., vrátane lekárskeho potvrdenia, a ukončenie svojej účasti na kurze, pričom budú platiť nasledujúce storno podmienky:

3.6. ak účastník doručí PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o. písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na kurze po absolvovaní prvej alebo druhej vyučovacej hodiny kurzu zo zdravotných dôvodov, PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o. poskytne účastníkovi možnosť náhrady 50% nevyužitých hodín kurzu, najneskôr do 2 mesiacov od pôvodného termínu zaplateného kurzu.

3.7. V prípadoch ak účastník nemohol absolvovať kurz alebo jeho časť z dôvodov, ktoré preukázateľne zavinil PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o., prípadne ak bola hodina zrušená z rôznych technických dôvodov, účastníkovi nevzniká nárok na kompenzáciu za zrušenú vyučovaciu hodinu kurzu. Ak to bude možné, PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o. vyvinie úsilie, aby bolo možné takto zrušenú vyučovaciu hodinu nahradiť.

3.8. PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o., môže, ako organizátor kurzov, zverejnením na www.babyshark.sk oznámiť osobitné podmienky, za ktorých budete mať nárok na vrátenie prijatých platieb za neabsolvovanie kurzu (alebo jeho časti) z dôvodu uzavretia bazéna v súvislosti so zamedzením šírenia infekčných chorôb /COVID 19/, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

3.9. Zrušenie individuálnej lekcie v deň konania tejto lekcie je spoplatnené sumou 20 €. Nezrušenie individuálnej lekcie je spoplatnené plnou sumou t.j. 35 €

  1. Náhrady

4.1. Nahradiť je možné každú odhlásenú lekciu.

4.2. Rodič je povinný svoje dieťa z lekcie odhlásiť cez online systém,  inak sa má zato, že sa dieťa lekcie zúčastnilo a lekcia PREPADNE.

4.3. Storno účasti na lekcií je možne urobiť najneskôr 6 hodín pre začatím lekcie.

4.4. Náhradu/náhrady je možné urobiť do troch mesiacov od odhlásenia sa z lekcie.

4.5. Náhrady rodič prihlasuje tiež cez online systém.

4.6. V prípade, ak kurz nie je uhradený a úhrada nie je evidovaná v systéme a rodič svoje dieťa z lekcie odhlási, nie je dieťaťu prirátaná náhrada!!!

4.7. Náhrady nie je možné započítať do nového kurzu a prihlásiť sa tak iba na časť kurzu. Rodičia prihlasujú vždy na celý kurz a náhrady čerpajú mimo svojho hlavného kurzu.

4.8. Náhrady je možné čerpať, aj keď nie je dieťa prihlásené v žiadnom kurze.

4.9. Lekcie, náhrady a kurzy sú neprenosné. Nie je možné ich presúvať medzi deťmi.

4.10. V prípade, ak sa nahlásite do kurzu, kurz uhradíte a následne sa nemôžete nejakých lekcií zúčastniť, je potrebné si lekcie, na ktorých sa nezúčastníte, odhlásiť.

  1. Práva a povinnosti PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o. a účastníka

5.1. PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o. sa zaväzuje zabezpečiť odborné vedenie kurzov prostredníctvom inštruktorov. PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o. môže účastníkom počas kurzu zapožičať pomôcky potrebné alebo vhodné pre daný kurz, resp. vyučovaciu hodinu. Účastník zodpovedá za poškodenie alebo zničenie zapožičaných pomôcok, resp. za škody spôsobené na majetku vinou účastníka kurzu.

5.2. PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o. nezodpovedá za plnoletých účastníkov kurzu a neplnoletých účastníkov v prítomnosti ich zákonných zástupcov. Vo vzťahu k neplnoletým účastníkom kurzu, bez prítomnosti ich zákonných zástupcov, PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o., resp. ním poverený inštruktor, preberá zodpovednosť za účastníkov kurzu počas trvania vyučovacej hodiny.

5.3. Účastníci kurzu sú povinní:

  1. počas kurzu sa riadiť pokynmi a odporúčaniami inštruktora;
  2. pri pohybe v prevádzke, v ktorej prebieha kurz, rešpektovať a postupovať podľa pokynov prevádzkovateľa; pričom prevádzkovateľ ( PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC - GARDENS,s.r.o.) neručí počas kurzov za úrazy spôsobené po poučení účastníkov inštruktorom a nerešpektovaní výstražných a odporúčacích oznamovacích tabúľ vlhkého prostredia a nebezpečenstva pošmyknutia ,
  3. informovať PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o., alebo inštruktora kurzu, ak niektorý z neplnoletých účastníkov kurzu vyžaduje osobitnú starostlivosť alebo pomoc pri príprave na kurz (napr. usmernenie do šatne, uzamknutie skrinky a pod.),
  4. PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o. neručí za odložené veci a cennosti ,
  5. rešpektovať vedenie kurzu inštruktorom a nezasahovať do vedenia alebo priebehu kurzu alebo konkrétnej vyučovacej hodiny.

5.4. PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na vyučovacej hodine účastníkovi kurzu bez akéhokoľvek nároku na kompenzáciu, ak (i) stav účastníka podľa názoru inštruktora nie je vhodný pre účasť na kurze (zdravotný stav, dôvodné podozrenie z toho, že účastník je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo návykových látok a pod.), (ii) účastník počas vyučovacej hodiny alebo pred ňou svojím správaním ruší ostatných účastníkov kurzu alebo nerešpektujepokyny a odporúčania inštruktora alebo (iii) z iných vážnych dôvodov.

6. Rôzne

6.1. Záväzným prihlásením sa na kurz, účastník:

1.1. čestne vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnej prekážky, ktorá by bránila účasti na kurze alebo ohrozovala jeho zdravotný stav;

1.2. potvrdzuje, že mal možnosť sa oboznámiť s týmito VOP hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami vzťahujúcimi sa na vybraný kurz;

1.3. berie na vedomie, že v prípade nedodržania VOP môže byť z kurzu alebo z vyučovacej hodiny vylúčený bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu;

1.4. súhlasí, že PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o. môže vyhotoviť fotografie a videozáznamy z kurzov pre vyučovacie účely a že tieto môžu byť použité aj pre účely marketingu bez nároku na odmenu pre účastníka, a

1.5. vyslovuje súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.2. Účastník kurzu berie na vedomie, že súvislosti so svojou činnosťou PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Všetky osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané plne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä však Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujemsmernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o.upravuje dokument Pravidlá ochrany osobných údajov („Pravidlá ochrany osobných údajov“), ktorý je dostupný TU. Zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii užívateľ udeľuje PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, v rozsahu a za podmienok bližšie uvedených v Pravidlách ochrany osobných údajov.

6.3. Všetky informácie sú kedykoľvek dostupné na webovej adrese www.babyshark.sk

6.4. V prípade potreby nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 914 112 112 alebo e-mailom na info@babyshark.sk

6.5. Ustanoveniami týchto VOP nie sú dotknuté práva účastníkov kurzu podľa príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

6.6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024 a vzťahujú sa na všetky kurzy, na ktoré bola podaná záväzná prihláška po 1. januári 2024.

6.7. PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o.je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto VOP alebo ich jednotlivé ustanovenia. V takom prípade sa PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o. zaväzuje zverejniť zmenené znenie VOP na internetovej stránke PLAVECKÁ AKADÉMIA SENEC -GARDENS,s.r.o.. Nové znenie VOP nadobudne účinnosť okamihom ich zverejnenia, ak v nich nebude určený iný dátum účinnosti.